grondige controle a.o.i.f. - mesotten.be

I
n de loop van het jaar vóór de mogelijke grondige controle en op een willekeurig ogenblik brengt de fiscus een bezoek ter plaatse voor notering van de vaststellingen ter voorbereiding van de latere grondige controle.

Verloop van dergelijke voorafgaandelijke vaststellingen:

 • noteren van de aan- en verkoopprijzen
 • nazicht van het personeelsbestand
 • nazicht van de kas en kassaldo
 • nazicht inventarisboek en de aanwezige voorraad
 • kenmerken en werking kasregister
 • bepaling van het beroepsgedeelte van de woning
 • inhoud frigo en kelders horeca
 • in restaurants: zijn de opnamenotities bijgehouden
 • afsprakenboek en reservatieboek voor o.a. haarkappers
 • bepaling realiteit omtrent de medewerkende echtgenoot/echtgenote
 • hoe worden de beroepsverplaatsingen gedaan - wanneer en afstand
 • kilometerstand auto's
 • welke wagens worden beroepsmatig gebruikt en welke niet?
 • organigram en verdeling taken in de zaak
 • vergelijking facturatie en bestelbons/werkbons
 • is er een dubbel van de bestelbons van leveranciers?
 • nazicht dagontvangstenboek
 • bedrijfsmiddelentabel
 • de fiscus gebruikt datamining om gegevens van belastingplichtigen op te sporen.

Aandachtspunten van de eigenlijke controle

 • hoeveelheidscontrole en grondig nazicht van de omzet
 • theoretische hersamenstelling van uw omzet met de hoeveelheden koopwaar en grondstoffen, productieve lonen en toetsing aan verpakking, energie,... .
  Er zijn zelfs gevallen bekend waarbij de administratie probeert de omzet te bepalen aan de hand van de periodiciteit van de aankopen
 • bruto-marge beoordeling en evolutie
 • controle bestelbons, leveringsbons, orders, contracten, overeenkomsten en briefwisseling, derden-dokumenten.
  U bent niet verplicht genummerde bestelbons te gebruiken in tegenstelling tot mogelijke beweringen van de controleur.  Geannuleerde bestelbons bent u niet verplicht te bewaren omdat zij geen verder gevolg voor uw zaak hebben. Ook zonder deze elementen kan uw boekhouding een bewijskrachtig geheel vormen.
  De fiscus past beginselen van audittechnieken toe en mag documenten opvragen waarnaar facturen en andere stukken uit de boekhouding naar verwijzen.
 • vraag om inlichtingen aan derden.  Deze vraag om inlichtingen dient haalbaar te zijn en mag geenszins de halve boekhouding omvatten
 • indien de administratie beweert te beschikken over bewijsstukken uit de boekhouding van derden (leveranciers, enz...), vraag dan een kopie.  Computerbestanden en notities van derden vormen niet altijd een bewijs voor de administratie.  Bestelbons die niet ondertekend zijn voor ontvangst van de goederen zijn ondermeer niet bewijskrachtig voor de administratie.  Anders is het gesteld wanneer de administratie de hand kan leggen op betalingsbewijzen.  Indien de administratie op uw vraag geen originele stukken kan voorleggen, is het op zijn minst twijfelachtig dat ze er over beschikt.  Voor het overige kan er een ernstig conflict ontstaan tussen de geheimhoudingsplicht van de fiscus en het recht van inzage van het dossier door belastingplichtige (arrest)
 • bedrijfsvoorheffing
 • vermogenstoestand of indiciaire toestand: de fiscus mag uw vermogenstoestand nagaan indien zij een vermoeden heeft een van hogere inkomsten dan aangegeven.
  U kan zelf niet verplicht worden tot het opstellen van een indiciaire toestand.
  Daarna begrenst u immers de mogelijkheid een zelf opgegeven bedrag voor levensonderhoud nog te verminderen 
 • uw bankrekening(en): de belastingadministratie kan aan de hand van uw bankrekening proberen een hogere omzet of inkomsten vast te stellen. Doet uw controleur dit niet met de nodige juistheid en kan u maar één fout vinden dan heeft het verhaal verder geen gevolg
 • nazicht leverancierslisting
 • taken van de echtgenote/echtgenoot, werkelijke beoordeling
 • is uw boekhouding bewijskrachtig?
  nazicht van de registratiesystemen van de ontvangsten: kasboek, kasregister en de echtheid van uw kontante verkopen en verkoop aan zakelijke afnemers
  de aanwezigheid van een centraal dagboek en eerder genoemd inventarisboek
  de getekende verslagen en aanwezigheidslijst van de vergaderingen voor vennootschappen
 • vergelijking tussen de onderscheiden dossiers van de vennootschap, aandeelhouders, zaakvoerders, zelfstandige helpers, familie en btw
 • vennootschappen
  - nazicht van de verslagen van de vennootschappen
  - facturatie binnen de groepsvennootschappen
  - hanteren van normale prijzen binnen dezelfde groep
  - relatie binnen dezelfde groep
  - nazicht van de dossiers van bestuurders en vennoten
  - ingehouden bedrijfsvoorheffing
  - voordelen van alle aard o.a. auto's
 • verplichte factuurvermeldingen aan klanten
  De fiscus mag echter een boekhouding niet verwerpen louter en alleen op basis van het feit dat de verkoopfacturen niet (voldoende) gedetailleerd zijn indien de belastingplichtige alsnog de samenstelling van de facturen kan aantonen
 • leverancierfacturen: stemmen btw-nr. en geadresseerde overeen en zijn de facturen voldoende gedetailleerd
 • de fiscus dringt binnen in uw privé-leven:
  via het rijksregister weet de controleur nauwkeurig wie onder uw dak verblijft en hoeveel personen u ten laste heeft voor de bepaling van het levensonderhoud
 • de fiscus en uw auto's:
  uw controleur weet exact via de dienst verkeersbelasting welke auto's ingeschreven staan op uw naam, op naam van uw echtgenote en uw kinderen.  Het is volstrekt onbegonnen werk auto's te verbergen via uw echtgenote en kinderen
 • de fiscus heeft enkel toegangsrecht tot de bedrijfslokalen en onder geen enkele omstandigheid tot de privé-vertrekken
 • de fiscus heeft zelf geen recht kasten, laden en dergelijke te openen ook niet van personeelsleden.
 • de fiscus heeft geen recht zelf uw computer uit te vlooien en daarbij bent u niet verplicht privé-gegevens te openen of daarvan een kopie te geven
 • de fiscus heeft geen recht tot inzage van uw privé-bankafschriften
 • op vragen aangaande uw persoonlijke levenssfeer en uw gezin hoeft u niet te antwoorden (vakantiereizen, hobby's, enz...)
 • de fiscus mag u geenzins verzoeken stukken eigendom van derden origineel aan te reiken, daar zij die vraag rechtstreeks aan betrokkene dient te stellen
 • vraag een inventarislijst van de stukken die de fiscus meeneemt,  of beter nog u neemt een kopie van alle meegenomen stukken
  nota: de administratie van de directe belastingen mag geen stukken meenemen als u daartoe geen toestemming geeft en is in dit geval verplicht alle stukken ter plaatse na te zien.  Anders gesteld is het met de administratie der BTW die stukken mogen meenemen
 • de controleur mag in geen enkele omstandigheid zelf uw kasregister bedienen zelfs niet met een voorhanden handleiding
 • de fiscus mag zich op generlei wijze mengen in de bedrijfsvoering van uw onderneming
 • de fiscus heeft een uitdrukkelijke motiveringsplicht in al haar handelen en u mag verzoeken de vraag schriftelijk te stellen
 • de fiscus heeft geen recht tot inkijk in uw portefeuille noch uw persoonlijke agenda waarvoor een huiszoekingsbevel nodig is
 • een derde partij zoals een ontevreden klant, aan de deur gezette leverancier, een ontevreden of voormalig personeelslid, enz... heeft niets te verklaren over uw belastingtoestand en aldus mag met deze verklaringen geen rekening worden gehouden
 • in sommige sectoren moet de fiscus rekening houden met de geheimhoudingsplicht in het kader van uw beroep en mag zij geen inlichtingen inwinnen bij uw kliënteel
 • in geval van fraude mag de fiscus de onderzoekstermijn uitbreiden van 3 jaar naar 5 jaar.  Heeft u belastbare inkomsten niet aangegeven dan dient de fiscus de uitbreiding van de onderzoekstermijn uitdrukkelijk te motiveren in een aangetekend schrijven op last van nietigheid van het onderzoek
 • als gevolg van haar onderzoek mag de fiscus individuele akkoorden uit het verleden opzeggen per aangetekend schrijven. De opzeg van dit akkoord heeft ten vroegste resultaat op het volgend boekjaar en niet op het lopende boekjaar
 • de belastingadministratie moet rekening houden met de gesloten individuele akkoorden met de andere fiscale administraties
| start |    | inkomstenbelastingen |

 

|start |
|
belastingen | btw | vennootschappen | sociale wetgeving | jaarrekening | milieu | diversen |
| aftrekbare kosten en btw | starters | formulieren | subsidies | overige links | zoek in Limburg

  | voorbehoud |

info(at)mesotten.be
Brugstraat 39  3740 Bilzen    tel. ++32 (0)89 41 26 03     fax ++32 (0)89 44 98 05

laatste bijwerking: 18/01/2014
© 2004-2014