verwezenlijkte meerwaarden in de personenbelasting - mesotten.be
omschrijving
beroepsmatige activa (1)
activa minder dan 5 jaar gebruikt voor het beroep meer dan 5 jaar
vrijwillige en gedwongen meerwaarden
stopzettingsmeerwaarden
(6) (8)
vrijwillige meerwaarden gedwongen meerwaarden
immateriŽle vaste activa 
(2)

onmiddellijk en tegen het progressief tarief

keuzemogelijkheid

of : gespreide belasting tegen het progressief tarief (art.47 wib); (7)

of : onmiddellijke belasting tegen het progressief tarief.

keuzemogelijkheid

of : gespreide belasting tegen het progressief tarief (art.47 wib); (7)

of : onmiddellijke belasting   tegen het progressief tarief.

a) tot de grens van de netto-
    winst of baten verkregen 4
    jaar vůůr het jaar van de 
    stopzetting:
    - 33% (art.171, 1į, c wib)
    - 16,5% (art.171, 4į,b wib) in
      uitzonderlijke gevallen:
      - overlijdens;
      - ten vroegste vanaf 60
        jaar;
      - gedwongen definitieve
        stopzetting
b) boven deze grens: 
    onmiddellijk en tegen het
    progressief tarief
materiŽle vaste activa
(3) (4) (5)
onmiddellijk en tegen het progressief tarief keuzemogelijkheid

of : gespreide belasting tegen het progressief tarief (art.47 wib); (7)

of : onmiddellijke belasting tegen het progressief tarief.

keuzemogelijkheid

of : gespreide belasting tegen het progressief tarief (art.47 wib); (7)

of : onmiddellijke belasting tegen het afzonderlijk     tarief 16,5% (art. 171, 4į,a,lid 1 wib)

onmiddellijk
financiŽle vaste activa en andere aandelen of delen onmiddellijk en tegen het progressief tarief onmiddellijk en tegen het progressief tarief onmiddellijk onmiddellijk
andere activa onmiddellijk en tegen het progressief tarief onmiddellijk en tegen het progressief tarief onmiddellijk en tegen het progressief tarief onmiddellijk en tegen het progressief tarief

(1) Zelfstandigen die in regel een vereenvoudigde boekhouding voeren en hun bedrijfsactiva niet afschrijven, zijn in principe niet belastbaar op de
     meerwaarden.
(2) Gerealiseerde meerwaarden op immateriele vaste activa die door belastingplichtige niet geboekt werken en waarvoor geen afschrijvingen
     aangenomen werden, zijn sedert 27 september 1996 belastbaar tegen het volle tarief zonder mogelijkheid van gespreide aftrek (bv zelf tot stand 
     gebracht cliŽnteel heeft niet de aard van immateriŽel vast activa daar de wet op de jaarrekening de activering op de balans niet toelaat).
(3) Meerwaarden op ongebouwde onroerende goederen (gronden)
     - dienen in regel behandeld te worden als materiŽle vaste activa;
     - gronden gerealiseerd door vastgoedmakelaars zijn te beschouwen als bedrijfswinst en kunnen aldus nooit afzonderlijk belast worden;
     - onroerende goederen van land- en tuinbouwbedrijven van natuurlijke personen zijn volledig en onvoorwaardelijk vrijgesteld.  Wel dient nagegaan
       of deze eventueel als divers inkomen (privť-vermogen) belastbaar zijn indien gerealiseerd binnen bepaalde termijn.
(4) Personenauto's, auto's voor dubbel gebruik en minibussen
     de gerealiseerde meerwaarde is voor maximaal 75% belastbaar.
(5) Voorraden en bestellingen in uitvoering
     Vrijwillige gerealiseerde meerwaarden op voorraden en bestellingen worden steeds beschouwd als normale bedrijfswinst en zijn dus niet te
     behandelen als meerwaarde zelfs niet bij gedwongen realisatie.
     Uitgedrukte niet-gerealiseerde meerwaarden op voorraden en bestellingen in uitvoering dienen behandeld te worden als normale bedrijfswinst.
(6) Volledige vrijstelling van stopzettingsmeerwaarden:
     - bij voortzetting van de zelfstandige beroepswerkzaamheid of ťťn of meer takken ervan door de echtgenoot of door ťťn of meer erfgenamen in
       rechte lijn, onder bepaalde voorwaarden;
     - inbreng van de algehele handelszaak of ťťn of meer takken ervan in een vennootschap, onder bepaalde voorwaarden;
     - inbreng in een landbouwvennootschap, onder bepaalde voorwaarden.
(7) Er dient opgemerkt dat "het uittreden uit de onverdeelde eigendom" niet gelijkgesteld wordt met vervreemding en aldus geen aanleiding kan geven
     tot gespreide belasting. Met name heeft er geen vervreemding plaats maar slechts een aanwijzing van eigendom.
(8) De beperking van een exploitatievergunning kan nooit aanleiding geven tot gedwongen stopzettingsmeerwaarden wanneer exploitatie verder nog
     nog mogelijk is.

meerwaarden in de vennootschapsbelasting
omschrijving
activa
activa minder dan 5 jaar gebruikt voor het beroep meer dan 5 jaar
vrijwillige en gedwongen meerwaarden
stopzettingsmeerwaarden
vrijwillige meerwaarden gedwongen meerwaarden
immateriŽle vaste activa onmiddellijk en tegen het normaal tarief keuzemogelijkheid

of : gespreide belasting tegen het normaal tarief (art.47 en 190 wib);

of : onmiddellijke belasting tegen het normaal tarief.

keuzemogelijkheid

of : gespreide belasting     tegen het normaal tarief     (art.47 en 190 wib); 

of : onmiddellijke belasting     tegen het normaal tarief.

onmiddellijk en tegen het normaal tarief
materiŽle vaste activa onmiddellijk en tegen het normaal tarief keuzemogelijkheid

of : gespreide belasting tegen het normaal tarief (art.47 en 190 wib);

of : onmiddellijke belasting tegen het normaal tarief.

keuzemogelijkheid

of : gespreide belasting     tegen het normaal tarief     (art.47 en 190 wib);

of : onmiddellijke belasting     tegen het normaal tarief.

onmiddellijk en tegen het normaal tarief
financiŽle vaste activa andere dan aandelen of delen onmiddellijk en tegen het normaal tarief onmiddellijk en tegen het normaal tarief onmiddellijk en tegen het normaal tarief onmiddellijk en tegen het normaal tarief
aandelen of delen vrijstelling (art. 192 wib) vrijstelling (art. 192 wib) vrijstelling (art. 192 wib) vrijstelling (art. 192 wib)
andere activa onmiddellijk en tegen het normaal tarief onmiddellijk en tegen het normaal tarief onmiddellijk en tegen het normaal tarief onmiddellijk en tegen het normaal tarief
| start |    | inkomstenbelastingen |
 

|start |
|
belastingen | btw | vennootschappen | sociale wetgeving | jaarrekening | milieu | diversen |
| aftrekbare kosten en btw | starters | formulieren | subsidies | overige links | zoek in Limburg

  | voorbehoud |

info(at)mesotten.be
Brugstraat 39  3740 Bilzen    tel. ++32 (0)89 41 26 03     fax ++32 (0)89 44 98 05

laatste bijwerking: 18/01/2014
© 2004-2014